23 تیر 1403
 

این پلتفرم فراگیر دولت الکترونیکی دارای پنج بخش اصلی است:

1. خدمات فنی ـ اداری ـ اجرایی ـ حقوقی

2. ارائه خدمات مورد نیاز کسب و کارها

3. صدور مجوز های ساخت و ساز

4. استعلامات میان دستگاهی

5. تحلیل داده

سازمان ها و کاربران به هیچ وجه نباید اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده (محرمانه) و اطلاعات پزشکی افراد و هر آنچه را که طبق نص صریح قانون حریم خصوصی تلقی می شود در این سامانه درج کنند. مسئولیت افشای احتمالی چنین اطلاعاتی با درج کننده است.